Nakon što je hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Buturović Polju svrstan među stabla godine u izboru koji je organizovao UNDP, u toku februara trebalo bi biti izvršeno njegovo označavanje.

Info-tabla koja će ukazati na posebnost ovog hrasta već je dopremljena i ista će biti postavljena na odgovarajući način.

Postoji mogućnost da će biti izrađena i postavljena još jedna tabla koja bi trebala imati informativni karakter.

Uzimajući u obzir da populacije hrasta lužnjaka u BiH predstavljaju specifične zajednice u nestajanju, planiramo na istoj prezentovati informacije o prečniku, visini, procijenjenoj starosti i ostale podatke o ovom stablu koje je jedan od simbola Buturović Polja.

Postoji i ideja o sadnji još nekoliko ovih hrastova, o čemu ćemo detaljnije nakon što pronađemo optimalne lokacije, saopštili su iz Buturović Polja.

#neretvica

By nk 2