Nekategorisano

U Širokom Brijegu predstavljena Analiza zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u K8/ZHK

Centar za građansku suradnju iz Livna u suradnji s pravnim stručnjacima je analizirao zakonodavni okvir u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u Kantonu 8/Zapadnohercegovačkom kantonu, a rezultati između ostalog pokazuju da Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imenovanja i postavljenja državnog službenika u tijelima državne službe u ZHK sadrži potencijalno koruptivne odredbe, budući da rukovoditelj može izabrati bilo kog kandidata sa liste, bez obzira na broj bodova uz mišljenje koje daje Povjerenstvo za državnu službu ZHK.

Imajući u vidu da zapošljavanje u javnom sektoru Kantona 8 predstavlja jedan od najznačajnijih procesa u javnom sektoru kantona, te njegovu podložnost pojavi koruptivnih rizika i drugih nepravilnosti, neophodno je pristupiti jednoj sistematskoj izmjeni zakonodavno-pravnog okvira, koji u ovom trenutku u praksi ne predstavlja odraz najvažnijih načela i standarda u ovoj oblasti – transparentnosti, meritornosti i pravičnosti, te slobode izbora zaposlenja i jednakog pristupa radnim mjestima za sve građane i građanke.

Predstavljeni su rezultati istraživanja zapošljavanja u javnom sektoru u K8/ZHK koji pokazuju da su:

· 203 osobe zaposlene u periodu od 1.1.2021. godine do 31.12.2022. godine

· 42% ispitanih institucija ima pravo korištenja diskrecijskih ovlaštenja pri zapošljavanju,

· 54% natječajnih procedura okončano diskrecijskom odlukom

Prema provedenom istraživanju dolazi se do zaključka kako se 50% ispitanih institucija nije pridržavalo odredbi Zakona o slobodi pristupa informacijama, a dvije institucije nisu nikako dostavile odgovore.

“Analiza zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u ZHK rezultirala je sa 12 nedostataka te je izrađeno 17 preporuka za unaprijeđenje zakonodavnog okvira zapošljavanja u javnom sektoru. Čuli smo od ministra pravosuđa ZHK da pripremaju novi Zakon o državnim službenicima i da pripremaju izmjene i dopune ostale regulative koje će unaprijediti u ovoj županiji proces zapošljavanja u javnom sektoru. Nadamo se da će neke od ovih 17 preporuka biti uvažene prilikom izmjena i dopuna regulative i kreiranja novog zakona o radu”- kazala je izvršna direktorica Centra za građansku suradnju, Zulka Baljak.

Važeći propisi koji uređuju predmetnu oblast u ovom momentu ne garantiraju izbor i imenovanje najkvalificiranijih i najkompetentnijih kandidata, što je nedopustivo sa aspekta međunarodnih standarda kao i zbog važnosti stabilne i efikasne javne uprave, koja jedino kao takva može biti u službi svih građana i građanki. Nužan preduvjet za to jeste osiguranje zapošljavanja najboljih kadrova u ovom sektoru, što je

moguće samo uz uređen i transparentan proces zapošljavanja, koji će mogućnost zloupotreba i koruptivnog djelovanja svesti na minimum.

Ministar pravosuđa i uprave ZHK Vjekoslav Lasić najavio je donešenje dva nova zakona te kazao: “U programu rada do kraja godine je donošenje kompletnog novog Zakona o državnoj službi kao i novog Zakona o udrugama. Pošto će se donijeti novi Zakon o državnoj službi, mijenjat će se svi podzakonski akti. Ovo je, po meni, dobar sastanak i sigurno da ćemo ove preporuke Centra za građansku suradnju, sve one koje budu dobre, mislim da ćemo to uspjeti inkorporirati u novi Zakon”

Slični članci

Back to top button