BiHHercegovinaIntervjuJablanicaKonjicVijesti

INTERVJU / Katarina Drmać, nova predsjednica Općinskog suda u Konjicu

RAZGOVARALA: Sanela Muhibić / novikonjic.ba

Konjic je nedavno dobio novu predsjednicu Općinskog suda. Riječ je o Katarini Drmać, sutkinji s dugogodišnjim iskustvom u pravosuđu.

Katarina je rođena 1975. godine u Mostaru, gdje je završila i fakultet, na Sveučilištu u Mostaru 1998. godine, a pravosudni ispit položila je u Ministarstvu pravde u Sarajevu 2002. godine. Od 2010. godine vrši dužnost suca u Općinskom sudu u Konjicu, a u razdoblju od 1. 10. 2020. do 1. 10. 2022. godine vrši dužnost suca u Općinskom sudu u Mostaru. Radno iskustvo u struci zasnovala je po završetku studiranja radeći na poslovima VSS u Ministarstvu zdravstva HNK-a, te u osiguravajućoj kući “Hercegovina osiguranje” d.d. Mostar.

U Općinskom sudu Konjic od 1. augusta 2023. godine preuzela je svoj mandat na poziciji predsjednice suda, koju je imenovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine.

U intervjuu za portal novikonjic.ba, Drmać je govorila o svojim ciljevima za vrijeme mandata, izazovima pred kojima se nalazi Općinski sud u Konjicu i načinima na koje planira poboljšati rad suda.

Njezin najvažniji strateški cilj je postizanje potpune ažurnosti svih referata i rješavanje predmeta u zakonom predviđenim rokovima, sa visokom razinom kvaliteta donesenih odluka, uz transparentan rad Suda.

Zašto ste se odlučili kandidirati za predsjednicu Općinskog suda u Konjicu, odnosno kako je tekao taj put?

DRMAĆ: Iako svjesna ozbiljnosti i odgovornosti radnog mjesta predsjednika suda, koji posao je zahtjevan, odgovoran i kompleksan, pri tom imajući u vidu da  upravljanje sudom nije nimalo lak zadatak, kao dugogodišnji uposlenik ovog suda (13 godina) upoznata sa problemima rada u istom, organizacijom i strukturom poslova i radnih zadataka, planom integriteta ovog suda, smatram da sam  u dosadašnjem radu u ovom sudu stekla određena znanja i iskustva da mogu primjenjujući stečeno znanje zajedno s iskustvom, dobrom organizacijom i planiranjem, koristeći pri tome sve prednosti informacijsko-komunikacijskih tehnologija, doprinijeti da se realno može očekivati da Općinski sud u Konjicu u 2023. godini postane ažuran sud na svim referatima, iz kojeg razloga sam odlučila da se kandidiram za poziciju predsjedika Općinskog suda u Konjicu, kako bih nastavila  djelovati u tom pravcu.

Zbog  dugogodišnjeg iskustva  u pravosuđu, smatram da posjedujem neophodna  znanja  i sposobnosti za obavljanje dužnosti  predsjednice Suda, imajući u vidu sposobnost organizacije posla, ažurnosti rada, te uspješne i kvalitetne koordinacije sa ostalim radnim kolegama u Sudu.

Kako planirate poboljšati efikasnost i kvalitetu rada suda i da li je uopšte potrebno raditi na tome?

DRMAĆ: Efikasnost i kvalitetu rada Općinskog suda u Konjicu  planiram pratiti i unaprijeđivati kroz zakonito, blagovremeno, efikasno i kvalitetno izvršavanje poslova i zadataka Suda, koji proističu iz ustava, zakona,  podzakonskih akata, strateških planova, drugih dokumenata i smjernica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

Naime, sukladno uputama  VSTV-a BiH za izradu Plana rješavanja predmeta,  planirano je donositi planove rješavanja predmeta, s ciljem da se predmeti rješavaju prema starosti inicijalnog akta  i u razumnim rokovima, kao i da se spriječi nastupanje zastare u predmetima. Redovito se planira pratiti  realizacija planova  rješavanja predmeta, a polugodišnje i godišnje informacije o tome u skladu sa rokovima utvrđenim u Uputstvu dostavljati Županijskom sudu u Mostaru, kao neposredno višoj instanci.

Koji su Vaši ciljevi za vrijeme mandata?

DRMAĆ: Strateški cilj, koji se Programom rada predsjednika suda želi ostvariti, jeste postizanje potpune ažurnosti svih referata i rješavanje predmeta u zakonom predviđenim rokovima, sa visokom razinom kvaliteta donesenih odluka, uz transparentan rad Suda.

Da li je po Vašem mišljenju izraženo pozitivno mišljenje u rad našeg Opštinskog suda u Konjicu? Ako nije, kako planirate povećati javno povjerenje u sud?

DRMAĆ: Odgovoriti na ovo pitanje nije jednostavno niti je moguće jednostrano dati jasan odgovor. Sukladno tomu, obzirom da sam na dužnost predsjednika Suda skoro imenovana, pa nemam neposredna saznanja o negativno izraženom mišljenju javnosti u rad ovog suda, sukladno svojim ovlastima provodeći sve naprijed navedene aktivnosti u cilju zakonitog, kvalitetnog i transparentnog rada suda, nastojat ću osigurati i još veće povjerenje u rad Suda, imajući u vidu da, bez obzira na pozitivno mišljenje javnosti  isto treba i održavati i još više jačati, jer je pravna sigurnost građana zasigurno jedna od bitnih presudnih stavki demokratskog društva i uređenja.

Da li je osigurano pravo svih sudionika u sudskim postupcima?

DRMAĆ: Kako s pozicije suca na kojoj sam donedavno bila, a sada i predsjednika Suda, prema svojim ovlastima sa  sigurnošću mogu reći da je pravo svih sudionika u sudskim postupcima na ovom Sudu osigurano i zajamčeno, kako je to preopisano i  Ustavom BiH kao najvišim pravnim dokumentom BiH,  dakle kao jedno od temeljnih ljudskih prava, pa takvu praksu u radu planiram nastaviti i održavati i u budućnosti.

Da li je potrebno raditi na poboljšanju rada uposlenika Vaše ustanove? Ako jeste, koji su i kako ih planirate riješiti? Da li je planirano izmještanje zgrade suda sa trenutne lokacije? Kada i gdje? 

DRMAĆ: Zgrada Općinskog suda u Konjicu izgrađena je 1947. godine i smještena je u centru grada na adresi Trg državnosti broj 16, i njen kapacitet nije dovoljan za smještaj svih poslovnih prostorija Suda, tako da je Zemljišnoknjižno odjeljenje izmješteno u drugu zgradu, kao i uredi sudskih ovršitelja.

Pored toga i u samoj zgradi Suda nedostaje prostora, radi čega suci koje rade na kaznenom referatu nemaju svoje urede  i poslove obavljaju u kaznenim sudnicama, dok stručne suradnice rade u zajedničkom uredu, a jedan daktilograf koji je raspoređen da radi sa stručnom saradnicom zbog nedostatka prostora svoje radne zadatke izvršava u drugom uredu.

Ni radni prostor ostalih uposlenika suda nije adekvatan i zadovoljavajući iz kojeg razloga su poduzete određene aktivnosti na iznalaženju rješenja za smještaj Suda u nove prostorije još  2016. godine u saradnji sa Ministarstvom pravosuđa uprave i lokalne samouprave HNŽ-a i VSTV-om BiH. Osigurana su i potrebna finanacijska sredstva u Proračunu suda za naredno razdoblje do 2025. godine.                             

U suradnji s Ministarstvom  pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNŽ/K u svezi početka postupka za osiguranje boljih materijalno-tehničkih uslova za rad Općinskog suda u Konjicu otpočeo je proces zamjene zgrade Suda sa zgradom u vlasništvu „Unevit“ d.o.o. Konjic (prostor ispred autobuskog stajališta u Koloniji) kojom bi se trebalo riješiti problem nedostatka prostora Općinskog suda u Konjicu. Od strane vlade HNK planirana su novčana sredstva potrebna za rekonstrukciju zgrade i opremanje iste.

Tijekom  procesa projektovanja, planiranja i rekonstrukcije zgrade kao predsjednica Suda maksimalno sam angažirana i u stalnoj komunikaciji sa projektantima i VSTV-om, kako bi se na vrijeme istakle sve potrebe, te riješili problemi koje trenutno imamo.

Kakva je saradnja suda sa drugim institucijama, kao što su policija, tužiteljstvo i advokatura?

DRMAĆ: Sud ima vrlo dobru suradnju s drugim institucijama, policijom, tužiteljstvom, odvjetništvom, Centrima za socijalni rad  u kojem pravcu želim i nastaviti djelovati, pa je i planirano održavati redovite sastanke s ovlaštenim predstavnicima policije, Centra za socijalni rad, načelnicima, gradonačelnicima općina i gradova u cilju stvaranja još boljih preduvjeta za kvalitetnije osiguranje zaštite građana i pružanje kvalitetnije usluge građanima, koju poruku ovim putem i šaljem građanima, s naglaskom da su prava građana na pravično i jednako suđenje, zajamčena temeljnim pravnim aktima i ista se kao takva moraju poštivati u kojem pravcu se građanima mora osigurati veća pravna sigurnost i povjerenje u rad pravosuđa.

Slični članci

Back to top button