DruštvoHercegovinaMagazinVijesti

JAVNI POZIV: BANJSKO LIJEČENJE ZA BRANILAČKU POPULACIJU HNK

Predmet ovog Javnog poziva je ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje/medicinsku
rehabilitaciju pripadnika branilačke populacije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu iz
sredstava Budžeta HNK sa pozicije Ministarstva za pitanja boraca HNK u 2024.
godini.
Za realizaciju navedenih usluga planirana su sredstva u Budžetu Hercegovačko-neretvanskog
kantona za 2024. godinu, u iznosu od 200.000,00 KM.
Broj korisnika ovog prava utvrditi će Komisija za ostvarivanje prava na medicinsku
rehabilitaciju u vidu banjsko-klimatskog liječenja, u skladu sa utvrđenim prioritetima, u okviru
Budžetom planiranih sredstava.
II. OPĆI USLOVI
Na ovaj Javni poziv u skladu sa Pravilnikom o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na
medicinsku prevenciju i rehabilitaciju („Službene novine HNK“, broj: 10/24) zahtjeve mogu
podnijeti pripadnici branilačke populacije koji imaju prebivalište na području Hercegovačkoneretvanskog kantona i to:

 • Ratni vojni invalidi
 • Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja
 • Članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca
 • Demobilisani branioci i lica koja su maloljetna stupila u Odbrambeno-oslobodilački rat
  III. POSEBNI USLOVI
 1. Da nije moguće provesti ambulantnu rehabilitaciju.
 2. Da je podnosiocu zahtjeva prema medicinskim indikacijama takvo liječenje potrebno i da
  je u posljednjoj godini dana bolnički liječen radi poboljšanja ili vraćanja izgubljene ili
  oštećene funkcije tijela kao posljedice akutne bolesti ili povrede ili da je došlo do
  pogoršanja hronične bolesti ili medicinske intervencije.
 3. Da podnosilac zahtjeva nema smetnji u smislu postojanja kontraindikacijskih bolesti.
  IV. OGRANIČENJA
  Pravo na medicinsku rehabilitaciju u vidu banjsko-klimatskog liječenja po ovom Pravilniku NE
  MOGU ostvariti:
 4. Lica koja su ovo pravo koristila u posljednje dvije godine, izuzev u slučaju da je
  korisnik prava RVI I grupe sa 100 % invaliditeta I stepena kojima je za život potrebna
  njega i pomoć od drugog lica, te u slučaju da se radi o teškom oboljenju ili pogoršanju
  bolesti.
 5. Dva člana porodice (supružnici) ovo pravo ne mogu koristiti po ovom Javnom
  pozivu, izuzev RVI I grupe sa 100 % invaliditeta I stepena kojima je za život potrebna
  njega i pomoć od drugog lica.
  V. PRIORITETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA
 6. RVI I grupe sa 100 % invaliditeta I stepena kojima je za život potrebna njega i pomoć od
  drugog lica, zajedno sa pratiocem, u maksimalnom trajanju – do 21 dan.
 7. Ostali ratni vojni invalidi po stepenu invaliditeta – do 12 dana.
 8. Članovi porodice poginulih, umrlih, nestalih branilaca – do 12 dana.
 9. Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja – do 12 dana.
 10. Demobilisani branioci i lica koja su maloljetna stupila u Odbrambeno-oslobodilački rat –
  do 12 dana.
  VI. POTREBNA DOKUMENTACIJA
 11. Dokaz o pripadnosti određenoj kategoriji branilačke populacije podnosioca zahtjeva izdat
  od općinske/gradske službe za boračko-invalidsku zaštitu, odnosno od organa nadležnog
  za vojne evidencije – samo za one podnosioce koji zahtjev za ostvarivanje prava na
  medicinsku rehabilitaciju u vidu banjsko-klimatskog liječenja ovom ministarstvu podnose
  prvi put.
 12. Dokaz o liječenju, odnosno medicinska dokumentacija.
 13. Preporuka doktora specijaliste o potrebi za banjsko-klimatskim liječenjem iz nadležne
  zdravstvene ustanove u kojoj se podnosilac zahtjeva liječi, te nalaz specijaliste fizijatra i
  interniste, ne stariji od 30 dana.
 14. Dokaz o prebivalištu za podnosioca zahtjeva.
  VII. POSEBNE NAPOMENE
 15. Obavezno je predati original ili ovjerenu kopiju dokumenata.
 16. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati podnosiocu zahtjeva.
 17. Nepotpuni zahtjevi neće biti razmatrani.
  VIII. OBRAZAC ZAHTJEVA I ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
  Obrazac zahtjeva sa propisanom dokumentacijom može se preuzeti u prostorijama Ministarstva
 • Kralja Petra Krešimira IV. br. 8/A, 88 000 Mostar i na Internet stranici Ministarstva
  www.mbhnz-k.ba.
  Zahtjev za priznavanje prava na banjsko-klimatsko liječenje/medicinsku rehabilitaciju sa
  potrebnom dokumentacijom podnosi se na sljedeću adresu:
  Ministarstvo za pitanja branitelja/boraca HNŽ/K
  Kralja Petra Krešimira IV. br. 8/A 88 000 Mostar
  Javni poziv je otvoren sve do utroška sredstava predviđenih u Budžetu HNK-a za 2024. godinu,
  a najkasnije do 30.08.2024. godine.
  Broj: 01-33-2414/24
  Mostar; 18.6.2024.god.
  MINISTAR

Đuro Prkačin dipl. oec.

Slični članci

Back to top button