BiH

Vlada FBiH usvojila informaciju za izradu i provedbu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma

Danas je usvojena informacija Interresorne radne grupe Vlade Federacije BiH za izradu i provedbu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u FBiH.

Također, usvojen je Protokol za postupanje institucija u procesu rehabilitacije i reintegracije povratnika sa stranih ratišta i njihovih porodica u Federaciji BiH s pripadajućim Aneksima.

U informaciji Interresorne radne grupe navedeno je, između ostalog, da je Vijeće ministara BiH 25. augusta 2022. godine donijelo Odluku o usvajanju Plana repatrijacije i Programa reintegracije, rehabilitacije i resocijalizacije državljana BiH, povratnika iz zona sukoba Sirije i Iraka. Plan repatrijacije uređuje pitanja bezbjednog, humanog i kontrolisanog povratka državljana BiH iz Sirije i Iraka, sigurnosne provjere, utvrđivanje identiteta i državljanstva lica obuhvaćenih repatrijacijom, pružanje diplomatsko-konzularne, pravne i humanitarne pomoći državljanima BiH. Program reintegracije, rehabilitacije i resocijalizacije za sve kategorije državljana BiH sadrži kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere sigurnosti, kao i mjere zdravstvene i socijalne zaštite, osiguranja pristupu obrazovanju, ekonomske podrške i zapošljavanja, pravne pomoći u lokalnoj zajednici i druge potrebne mjere. Sredstva za provođenje ovog plana i programa bit će osigurana iz budžeta nadležnih institucija u BiH i iz donatorskih sredstava.

S ciljem osiguranja sigurnog, humanog i kontrolisanog povratka bh. državljana iz Sirije i Iraka, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je, u skladu s procedurama definiranim u Protokolu o saradnji i načinu razmjene informacija za reintegraciju državljana BiH prihvaćenih po sporazumima o readmisiji, stavilo na raspolaganje svoje kapacitete uspostavljene za potrebe prihvata naših državljana.

Svrha Protokola je definiranje jedinstvenih principa, pravila i procedura po kojima nadležne institucije i službe u FBiH trebaju postupati, sarađivati i razmjenjivati informacije kada provode zajedničke mjere i aktivnosti usmjerene na rehabilitaciju i reintegraciju povratnika iz zona sukoba.

Kako je, između ostalog, navedeno u Protokolu, s ciljem njegove realizacije Interresorna radna grupa inicira formiranje kantonalnih timova za koordinaciju, stručnu pomoć i nadzor, kao i pripadajućih lokalnih (općinskih) koordinacionih timova za prevenciju nasilnog ekstremizma i radikalizma, a kao nastavak privremenih lokalnih readmisijskih timova koji su formirani od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH na osnovu Protokola o saradnji i načinu razmjene informacija za reintegraciju državljana BiH prihvaćenih po sporazumima o readmisiji.

Ovim protokolom kreira se okruženje na nivou lokalne zajednice i u krugu porodice prihvata koje će doprinijeti djelotvornijem procesu reintegracije i rehabilitacije povratnika i njihovih porodica.

Vlada je zaključkom zadužila ovu interresornu radnu grupu da poduzme aktivnosti u vezi usaglašavanja Akcionog plana Vlade FBiH za prevenciju i borbu protiv terorizma u FBiH 2020-2025. sa usvojenom Strategijom Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2021 – 2026. godine, kao i da nastavi aktivnosti u skladu sa zadacima iz Rješenja o imenovanju, te da distribuira Protokol nadležnim insitutucijama.

Danas je dopunjeno i Rješenje o imenovanju Interresorne radne grupe Vlade FBiH za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji BiH, a u vezi sa implementacijom Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma. Tom dopunom, Vlada je u Interresornu radnu grupu za novog člana i to federalnog koordinatora zaduženog za poslove readmisije imenovala Ševku Palo.

Faktor/Novikonjic.ba

Slični članci

Back to top button