Narodni univerzitet Konjic predstavlja "Nekropole sa stećcima Argud“.

Od petka, 15.januara 2021. godine na facebook, instagram i viber mrežama Narodnog univerziteta i facebook stranici Zavičajnog muzeja, kroz crtež akademskog grafičara Dine Džumhura i uz kratki opis, predstavljamo "Nekropole sa stećcima Argud “

Nekropole sa stećcima Argud, nalaze se u naselju Argud, 30 km. zračne linije u pravcu sjeveroistoka od Konjica, Bosna i Hercegovina. Nekropole su nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Polovinom 11. vijeka područje planine Visočice, u župi Neretva, priključeno je bosanskoj državi. Od tada do dolaska bana Tvrtka na vlast 1353. godine imalo je poseban status. Početkom 15. vijeka došlo je do podjele na „Kraljevu zemlju” i feudalnu oblasti Kosača. Granica ovih dviju oblasti je bila rijeka Neretva.

O kontinuitetu naseljenosti Bjelimića svjedoče brojni materijalni tragovi naročito iz prahistorije, doba antike i srednjeg vijeka. Naselje Argud se razvilo na jednom kraku takozvanog vlaškog puta, koji je korišten za periodične dolaske Vlaha stočara na plato planine Visočice. Iz perioda srednjeg vijeka u Argudu je sačuvano nekoliko nekropola, koje karakterizira masivnost i brojnost stećaka, pretežno sanduka. U srednjem vijeku Bijelimići su ulazili u sastav župe Zagorje, a čitavim područjem gospodarila je vlastelinska porodica Čemerovića. Iz ovog posjeda Čemerovića formirao se i kasniji timar begova Šurkovića.

Godine 1465. osmanlijska vojska pod vodstvom Isa-bega Isakovića osvaja ove krajeve. Godine 1469. Bjelmići su u sastavu Neretvanskog kadiluka, koji je postojao sve do kraja XVI. stoljeća.

Lokalitet je na nadmorskoj visini 1012 metara. Nacionalni spomenik čini nekropola sa 21 stećkom i 19 nišana. Od ukupnog broja stećaka 19 je sanduka i 2 sljemenjaka. Ukrašeno je 5 stećka. Motivi zastupljeni na stećcima su: polumjesec, rozeta tordirana traka, kružni vijenac, loza sa trolistom, krst i plastične trake.šana.

Kao i u drugim krajevima Bosne i Hercegovine uz nekropole sa stećcima vezuju se kasnija muslimanska i kršćanska groblja. Tako se na srednjovjekovno groblje sa stećcima nastavlja muslimansko groblje na kojem je sačuvano 19 nišana. Nišani su vremenom oštećeni. Dva nišana su sa natpisom.


Novikonjic.ba

ocijeni
(0 glasova)