RAZGOVOR S POVODOM: Almina Čilić, predsjednica Općinskog suda u Konjicu

FOTO: Novikonjic.ba FOTO: Novikonjic.ba

Predsjednica Općinskog suda u Konjicu, Almina Čilić, rođena je u Ostrošcu gdje je završila osnovnu školu, Gimnaziju u Konjicu, a Pravni fakultet na Univerzitetu u Sarajevu.

Do sada je radila kao sekretar općine Jablanica, sudija i predsjednica Suda za prekršaje u Općinskom sudu u Jablanici. Od 1. 12. 2006. godine obavlja dužnost sudije u Općinskom sudu u Konjicu, gdje radi na krivičnom referatu i kao sudija za maloljetnike.
Almina je nedavno po drugi put izabrana na dužnost predsjednice suda što je bio i povod za razgovor za naše čitatelje.


NOVIKONJIC: Prije svega, čestitamo Vam na reizboru za predsjednicu Općinskog suda u Konjicu. Zanima nas, kako je organizovan ovaj sud i koje ima nadležnosti?


ČILIĆ: Hvala Vam na lijepim željama.

Općinski sud u Konjicu, osnovan je Zakonom o sudovima u Federaciji BiH za područje općina Konjic, Jablanica i Prozor-Rama. Kasnije je osnovano odjeljenje Suda sa sjedištem u Prozoru za područje općine Prozor-Rama koje još nije počelo sa radom, ali se svaki ponedjeljak i petak radi vođenja vanparničnih i prekršajnih postupaka, kao i obavljanja zemljišno-knjižnih poslova u zgradi Vatrogasnog doma u Prozoru održavaju sudski dani.
Sud je nadležan najkraće rečeno, u krivičnim predmetima za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do deset godina, u svim krivičnim postupcima prema maloljetnicima, u građanskim predmetima, da u prvom stepenu sudi u svim građanskim sporovima u vanparničnom i izvršnom postupku te da vrši i druge poslove određene zakonom.
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Konjicu osnovane su sljedeće osnovne organizacijske jedinice: Sektor sudija i stručnih saradnika, Odjeljenje sudske uprave, Zemljišno-knjižno odjeljenje, Odjeljenje izvan sjedišta suda u Prozor-Rami za područje općine Prozor-Rama.
U osnovnoj organizacijskoj jedinici Sektor sudija i stručnih saradnika radi ostvarivanja funkcije suđenja i odlučivanja o predmetima iz iste pravne oblasti, praćenja i proučavanja društvenih odnosa, pojava i problema sudske prakse osnovano je: građansko, krivično i prekršajno odjeljenje. U Odjeljenju sudske uprave osnovana je: pisarnica, računovodstvo, odsjek asistenata sudija i odsjek ostalih tehničkih i pomoćnih poslova.


NOVIKONJIC.BA: Kakva je struktura i broj zaposlenih?

ČILIĆ: Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Suda zajedno sa Odjeljenjem u Prozoru sistematizovana su 52 radna mjesta. Osim predsjednika i sekretara Suda u Sudu je zaposleno osam sudija, dva stručna saradnika, rukovodilac zemljišno-knjižnog odjeljenja i dva stručna saradnika, zemljišno-knjižni referent, dvanaest daktilografa i drugi referenti potrebni za rad suda i sudija. Međutim, od ukupno sistematizovanih popunjena su 42 radna mjesta. U Sudu je zaposleno 9 muškaraca i 33 žene. Na praksu se u Sud redovno prima pet sudijskih pripravnika-volontera.


NOVIKONJIC.BA: Kako se mjere rezultati rada suda i kakvi su rezultati rada u Konjicu?

ČILIĆ: Rad Suda i sudija se kontinuirano prati kroz mjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje i redovno analizira na sjednicama stručnog kolegija i sjednicama sudskih odjeljenja. Sud svake godine, a najkasnije do 31. januara sačinjava plan rješavanja predmeta na osnovu uputstva koje donosi Visoko sudsko i tužilačko vijeće, a do 15. februara donosi odluku o predvidivim rokovima za postupanje po predmetima. Rad sudija i predsjednice Suda se ocjenjuje svake godine, a od 2019. godine će se ocjenjivati i rad predsjednika sudskih odjeljenja.
Sudije se ocjenjuju prema sljedećim kriterijima za ocjenu rada: kvantitet rada, statistički kvalitet odluka i analitički kvalitet rada i odluka. Za svaki od navedenih kriterija sudijama se shodno ostvarenim rezultatima dodjeljuje određeni broj bodova i na osnovu zbira svih bodova utvrđuje konačna godišnja ocjena rada.
Za rukovođenje radom Suda predsjednica se ocjenjuje prema rezultatima koji budu ostvareni po sljedećim elementima ocjene: kolektivna orijentacijska norma suda, procenat riješenosti najstarijih predmeta iz plana suda, organizacija i rukovođenje radom suda. Predsjednica Suda dužna je da mjesečno radi neposredno na predmetima i ostvaruje 50% norme koja je utvrđena za sudije. Na osnovu svih navedenih kriterija ukupan rad Suda, sudija i predsjednice je u 2018. godini ocjenjen kao uspješan. Kvalitet sudskih odluka u 2018. godini iznosio je 93,40%.

Na početku prošle 2018. godine u rad Suda prenesena su 3.422 predmeta iz ranijih godina koji nisu bili riješeni. U toku 2018. godine u rad je primljeno ukupno 14.727 predmeta, tako da je u toku 2018. godine u radu Suda bilo ukupno 18.149 predmeta. Do 31. 12. 2018. godine riješeno je 15.936 svih vrsta predmeta, a neriješeno je ostalo 2.213 predmeta. Koeficijent protoka predmeta iznosio je 108%, što znači da je Sud u toku 2018. godine riješio veći broj predmeta nego što ih je primio u tom periodu.

Sud je u toku 2018. godine na parničnom referatu riješio ukupan priliv te vrste predmeta, kao i ukupan priliv zemljišno-knjižnih predmeta, dok je na krivičnom, izvršnom i prekršajnom referatu, pored ukupnog priliva predmeta riješen i dio neriješenih predmeta iz ranijeg perioda. Izuzetak su vanparnični predmeti, gdje je koeficijent protoka iznosio 92%, ali Sud nije mogao uticati na to, jer je od ukupnog broja vanparničnih predmeta koji su se nalazili u radu Suda u 2018. godini bilo 1.088 ostavinskih predmeta, koji su povjereni u rad notarima, a kojih je riješeno 636, tako da su zaključno sa 31. 12. 2018. godine bila ostala 452 ostavinska predmeta koji nisu riješeni iz čega proizilazi zaključak, da su zapravo, kod Suda ostala neriješena samo 34 vanparnična predmeta.

NOVIKONJIC.BA: Šta sve otežava rad Suda?

ČILIĆ: Zgrada Općinskog suda u Konjicu izgrađena je 1947. godine i njen kapacitet nije dovoljan za smještaj svih poslovnih prostorija Suda, tako da je Zemljišno-knjižno odjeljenje izmješteno u drugu zgradu, kao i kancelarije sudskih izvršilaca. Pored toga i u samoj zgradi Suda nedostaje prostora, radi čega sudije koje rade na krivičnom referatu nemaju svoje kancelarije i poslove obavljaju u krivičnim sudnicama, dok stručne saradnice rade u zajedničkoj kancelariji. Šef računovodstva, viši samostalni referent za informacijske i komunikacijske tehnologije, viši referent-kurir-vozač također, nemaju adekvatan radni prostor.
Aktivnosti na iznalaženju rješenja za smještaj Suda počele su još 2016. godine u saradnji sa Ministarstvom pravosuđa uprave i lokalne samouprave HNK-a i VSTV-om BiH, a na zahtjev Suda u budžetu su od 2016. godine odobravana finansijska sredstva u iznosu od 300.000,00 KM, koja nisu iskorištena, jer su bila nedovoljna za adekvatno rješavanje smještaja zgrade Suda. U narednom periodu neophodno je intenzivirati aktivnosti u pravcu iznalaženja rješenja za trajni smještaj zgrade Suda.
Što se tiče smještaja Odjeljenja suda u Prozor-Rami postoji inicijativa općinskih vlasti općine Prozor-Rama, da se nakon prelaska općinskih službi u novu zgradu, čija će izgradnja uskoro biti završena, u prostor zgrade koju sada koriste te službe smjesti Odjeljenje ovoga Suda.


NOVIKONJIC.BA: Šta treba da krasi odličnog sudiju?

ČILIĆ: Sudija obavlja javnu funkciju i od njega se očekuje da bude stručan, da dužnost sudije obavlja odgovorno, nezavisno i nepristrasno, da ima široko obrazovanje, da je komunikativan, da poštuje kodeks sudijske etike.


NOVIKONJIC.BA: Građane i čitaoce sigurno zanimaju predmeti ratnih zločina?

ČILIĆ: Ovaj Sud nema nadležnost da postupa po predmetima ratnih zločina, a što se tiče predmeta logoraša njih je bilo dosta, kao i predmeta radnih sporova. Suđenja su uglavnom javna, ukoliko zakonom nije drugačije propisano. Građani se o radu Suda mogu informisati putem web stranice, a mogu i putem zahtjeva za slobodu pristupa informacijama.

NOVIKONJIC.BA: Šta radi i koje su nadležnosti predsjednica Suda?

ČILIĆ: Predsjednica suda odgovorna je za rukovođenje cjelokupnim sudom i sudačkom upravom. Predstavlja sud pred drugim organima i organizacijama, osigurava da se poslovi i zadaci suda obavljaju zakonito, uredno i blagovremeno, preduzima mjere za unapređenje organizacije rada suda i za punu iskorištenost radnog vremena sudija i svih zaposlenih u sudu. Zatim, donosi raspored rada sudija i drugih zaposlenika u sudu, a u krivičnim i prekršajnim predmetima utvrđuje mjesečni raspored dežurstva, nadzire i kontrolira materijalno-finansijsko poslovanje suda i obavlja druge poslove i zadatke predviđene zakonom i drugim propisima.


NOVIKONJIC.BA: Koje prekršaje maloljetnici najviše čine? Da li je u porastu maloljetnička delikvencija i kakvu poruku kao iskusni sudija za ovu oblast možete poslati javnosti?

ČILIĆ: Najčešća krivična djela koja čine maloljetnici su teške krađe i nanošenje tjelesnih povreda. Nakon što je u januaru 2014. godine donesen Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH, čija je primjena počela u januaru 2015. godine, smanjen je broj predmeta u kojima se kao počinioci krivičnih djela pojavljuju maloljetnici pa bi se moglo zaključiti da je u opadanju maloljetnička delikvencija.
Međutim, možda je to iz razloga što prema novim zakonskim rješenjima policija i tužilaštvo imaju izraženiju ulogu u postupcima prema maloljetnicima, tako da predmet prema maloljetniku koji je učinio krivično djelo i ne mora doći na sud, što ranije nije bio slučaj. Naime, prema novim zakonskim rješenjima maloljetniku koji slobodno i dobrovoljno prizna počinjenje krivičnog djela i ukoliko postoji dovoljno dokaza da je maloljetnik učinio krivično djelo i da prema maloljetniku nije ranije izricano policijsko upozorenje odnosno, primjenjena odgojna preporuka ili izricana krivična sankcija, policija može izreći policijsko upozorenje za krivična djela za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, ako je to srazmjerno okolnostima i težini učinjenog krivičnog djela prema principu srazmjernosti.

Na pitanje o pritiscima na rad sudija, predsjednica suda kazala je da joj nije poznato da je u ovom sudu bilo političkih ili nekih drugih neprimjerenih uticaja na rad sudija i suda.

Redakcija portala predsjednici Čilić i njenim uposlenicima želi puno sreće i uspjeha u daljem radu.


Razgovorao: Mirsad Čukle / Novikonjic.ba

ocijeni
(4 glasova)