Uoči sjednice OV Konjic: Strateški plan rada općine 2019. – 2021. treba detaljno analizirati

Vlada FBIH donijela je 2014. godine Uredbu o procesu trogodišnjeg i godišnjeg planiranja, koja obavezuje i lokalnu samoupravu da donese planove u skladu sa kalendarom izrade Budžeta općine Konjic.

U Strateškom planu rada općine Konjic za period od 2019. do 2021. godine navodi se, između ostalog, da okolinski aspekti razvoja općine Konjic imaju slabost koja se ogleda u tome što postoji mali broj projekata koji podrazumjevaju participaciju, komunikaciju, koordinaciju i inkluziju svih građana u aktivnostima zaštite okoliša na lokalnom nivou.

Također, „kriva“ je i niska svijest građana o značaju očuvanja okoliša kao jednog od ključnih resursa za ekonomski razvoj općine Konjic.

Ako je to tako, a ozbiljna je analiza urađena, postavlja se pitanje pred vijećnike OV Konjic, zbog čega i iz kojih razloga podižu ruke za finansiranje Udruženja „Zeleni-Neretva“ sa 1.800 KM mjesečno, odnosno 21.600 KM na godišnjem nivou?

Kada je društveni razvoj u pitanju kao slabost navodi se i loša participacija stanovništva i civilnog društva u razvoju općine Konjic. Analiza nije adekvatno potkrijepljena navodima iz prakse, a opće je poznat građanski aktivizam NVO "VIPK", Udruženje mladih "Perspektiva" i sl. Zastoj u radu MZ nije isključivo uzrok nezainteresovanost građana (vidjeti primjere aktivizma građanina, Balić Behira u MZ Centar), a očekuje se da u praksi zaživi nedavno donesena odluka o formiranju mjesnih zajednica.

Sport se ističe kao javni interes i navodi se neadekvatna opremljenost kulturnih i sportskih objekata. Činjenica je poprilično tačna, ali i navodi na razmišljanje, zbog čega se građani Konjica godinama "lede" u Kino sali na gotovo svakom društvenom događaju i zašto općinska administracija ostaje gluha i slijepa na uzurpiran sportski poligon u MZ Trešanica pretvoren u parking, dijelom i od uposlenika općine Konjic?

U ekonomske aspekte razvoja, navodi se uspostavljanje komunikacije sa dijasporom u kulturi, sportu, poslovno, naučno. Sve lijepo napisano, šta je konkretno prijedlog, nositelji aktivnosti, rokovi? Do sada je redakciji poznat jedan način poslovne saradnje sa dijasporom, a to je pokretanje nezavisnog portala Novikonjic.ba

Novikonjic.ba

ocijeni
(4 glasova)