OV KONJIC: Zerem Benjamin (BPS) ukazuje na loše vođenje zapisnika sjednica vijeća

FOTO: Novikonjic.ba FOTO: Novikonjic.ba

Agilni predsjednik Kluba vijećnika BPS Sefer Halilović Konjic, Zerem Benjamin na 5. redovnoj sjednici Općinskog vijeća (OV) ukazao je na loše vođenje zapisnika sjednica sa stavom da će biti suzdržani.

Portal novikonjic.ba prenosi javnosti u cjelosti pristigli dopis:

“ Zerem Benjamin: Smatra da su izostavljene jako bitne činjenice, npr.:

U 12. tački dnevnog reda u Izvještaju Saveza poljoprivrednih udruženja ne navodi se moj prijedlog da se formora komisija koja će popisati svu pokretnu i nepokretnu imovinu Saveza i procijeniti vrijednost istih, a radi evidencije, čuvanja sprječavanja od propadanja, te da se zaštite ta dobra kao i da se nađu u rukama drugog vlasnika po nižoj cijeni.

  1. Pitanje:

Da li se naplaćuje i u kolikom mjesečnom iznosu rad članova N.O. u Agenciji za ekonomski razvoj „Prvi Korak“? Ukoliko jeste, zašto se u nekim N.O. ili U.O. čiji je također osnivač Općina Konjic, rad u pomenutim odborima naplaćuje, a u nekim ne. Po kojem kriteriju i čijom odlukom?

  1. Pitanje za predlagača Odluke:

Da li u komisiji za davanje stručne ocjene nedostaje osoba/lice iz geodetske službe?

3 . Pitanje:

Koje su ostale naknade i koliko iznose? Iz ovoga izvještaja se ne može vidjeti koliki je iznos i koliko je uposlenih, kao i da li je u skladu sa važećim zakonom?

U.O je i u 2016. god. održao svega dvije sjednice, a naplatio 7421,00 KM, što pokazuje da smo bili u pravu kada smo amandmanski djelovali i predložili da se rad članovima U.O. vrijednuje po održanoj sjednici. Također smatramo da firma sa sedam uposlenih i prometom preko milion KM treba veći angažman u U.O.

Prilikom podjele Opće bolnice Konjic na dva zasebna pravna subjekta, smatram da je napravljena velika greška jer su između ostalog i dugovi podjeljeni na jednake dijelove,a znamo da su prihodi Opće bolnice daleko veći od Doma zdravlja Konjic. Budući da je Dom zdravlja kao subjekt primarne zdravstvene zaštite u velikim finansijskim problemima, smatram da je neophodno održati posebnu tematsku sjednicu OV za Dom zdravlja.

  1. Pitanje:

Pitanje za direktora: Koliki su ukupni dugovi Doma zdravlja Konjic, u ovom trenutku tj; na današnji dan?

Izvještaj Centra za ribarstvo:

Centar za ribarstvo obmanjuje javnost da je naučno-istraživački Centar, jer Rješenjem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva br: 01-49-463/17 SR od 09.03.2017. u čijem prilogu je informacija u kojoj se kaže, citiram: „Prema zakonu o slatkovodnom ribarstvu „Centar za ribarstvo Neretva „ Konjic nije registriran kao naučno-istraživačka ustanova. Isti ne posjeduje rješenje ministarstva za uzgoj autohtonih vrsta salmonida.“

Imamo dosta zamjerki na izvještaj:

Nije (precizno) navedeno, šta je to biološki materijal odnosno, nedostaje popis jedinki ribe (količina), oprema, pokretna i nepokretna imovina koliko vrijedi i da li je uknjižena na Centar.

U izvještaju se navodi da je glavni cilj Centra, poribljavanje gornjeg toka rijeke Neretve i njenih pritoka autothtonim vrstama ribe, a u dokumentima koje posjedujemo,te važeći zakoni onemogućuju Centar za taj posao. Pitam: Zašto se Centar nije javio na tender 2016. godine koji je raspisalo JP Elektroprivreda BiH za mekousnu i potočnu pastrmku kada je navodno uspio proizvesti pomenutu ribu. (doduše nigdje u izvještaju se ne spominje količna)

Niz laičkih grešaka se potkralo u izvještaju, Neretvanjki (treba Neretvanski), zatim hapotip (treba haplotip), stado riba itd... (valjda jato). U finansijskom dijelu izvještaja, koji je također štur, nije razjašnjeno dosta stavki: po meni je nelogičan iznos za hranu ribama (svega 2190,00 KM za prošlu godinu.) dalje r/b 10 u rashodima, cifra od 12232,35 KM potpuno nejasna i nerazjašnjena.

Upotreba automobila u službene svrhe, stoji navedeni iznos od 3328.00 KM itd.”, navodi se u saopćenju Kluba vijećnika BPS Sefer Halilović Konjic.

Novikonjic.ba

ocijeni
(0 glasova)