MIRSAD ČUKLE: Šta rade mjesne zajednice u Konjicu?

FOTO: Facebook FOTO: Facebook

Pitanje lokalne samouprave spada u najvažnije političke i državne probleme, saglasni su stručnjaci za demokratski politički sistem.

Tu je ključ ostvarenja brojnih ljudskih prava, njihovih potreba, tu su potencijali za jačanje države, za mobilisanje građana…

U mjesnoj zajednici vlast je najbliža građanima, koji, ako se uključe u politički život, ako se uvažavaju njihovi prijedlozi, mogu doprinijeti kvalitetu i provodivosti svih općinskih odluka.

BiH je 1994. ratificirala Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, kojom se obavezala raditi na jačanju lokalne samouprave, na kojoj i počiva čitava EU.

U SAD za rad u MZ angažuju se menadžeri, eksperti za poslove lokalne samouprave, što govori o tome koliko značaj posvećuju čovjeku pojedincu u lokalnoj zajednici, jer sve u državi postoji zbog čovjeka.

Mjesna zajednica je u BiH obavezni oblik mjesne samouprave, formira se za: dio naseljenog mjesta; za jedno naseljeno mjesto; za više naseljenih mjesta (u praksi najčešći slučaj).

MZ je oblik, učešća građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog interesa za građane, kao što su uređenje MZ, ekologija, bezbjednost, socijalna pitanja, informisanje, kultura, sport, briga o djeci, starijim i bolesnim osobama, zadovoljavanje potreba i interesa u oblasti civilne zaštite, odnosno zaštite od elementarnih i drugih nepogoda; komunalno uređenje naselja, održavanje čistoće ulica, uređenje i održavanje zelenih površina; realiziranje zajedničkih potreba u oblasti kulture, fizičke kulture.

Statutom i drugim aktima mjesne zajednice može se predvidjeti zadovoljavanje i drugih potreba od neposrednog interesa za građane.

Na zvaničnoj web stranici općine Konjic uopšte nema rubrike za mjesne zajednice, dok druge općine daju detaljne podatke o radu MZ: adresa, broj telefona, ime predsjednika, kontakt telefoni fiksni i mobilni, površina, granice MZ, nabrojane su ulice i brojevi ulaza po zborovima građana, broj stanovnika, radno vrijeme kancelarije MZ , e-mail adresa, pojedine imaju elektronske biltene, te fb stranicu za što razvijeniju komunikaciju sa građanima.
Da li MZ u Konjicu imaju oglasne table, imaju li izbore, aktivnosti, informativne biltene, svoje budžete, statute, štambilje, pravni status.

Odlukom OV od 30. 4. 2013. općina ima 16 MZ, koje su to i kolike MZ, ko su predsjednici i članovi savjeta, kada su i kako izabrani, gdje su sjedišta, adrese, kontakt telefoni, šta rade?

Jednom će, nadajmo se, neka politička partija ili neki vijećnik upitati za ostvarenje člana 69. Statuta općine koji je usvojen 9. 6. 2011. godine…Podsjećamo na ovaj član 69. Statuta “Izbori za članove savjeta mjesnih zajednica održavaju se u svim MZ i to najkasnije šest mjeseci nakon izbora za Općinsko vijeće”. Izbore raspisuje OV, a provodi Općinska izborna komisija (plaćena i stručna), ili u Bihaću npr. Komisija za lokalnu samoupravu.


Ključni ciljevi MZ su aktivni građani i kohezivna zajednica, obnova društva, efikasnije pružanje lokalnih usluga, briga za svakog čovjeka, pažljiv odnos prema mišljenju pojedinca, izgradnja stvarne zajednice ljudi.


M.Čukle/Novikonjic.ba

ocijeni
(2 glasova)