ADNAN DŽUMHUR - BPS - diskusija u okviru tački 3., 13. i 16. dnevnog reda prve sjednice OV Konjic

Foto: BPS Sefer Halilović Konjic Foto: BPS Sefer Halilović Konjic

Na prvoj radnoj sjednici OV Konjic, održanoj dana 29.12.2016. godine, Adnan Džumhur, vijećnik BPS-Sefer Halilović Konjic, aktivno je diskutovao po slijedećim tačkama dnevnog reda:

U okviru tačke 3. dnevnog reda (Nacrt budžeta općine Konjic za 2017. godinu), uputio je pitanja:

1.) Zašto je za 2017. godinu planiran grant od Kantona za općinu Konjic u visini od 1.500.000,00 KM, kada znamo da u usvojenom budžetu kantona od 28.12.2016. godine nema gore navedenog granta prema općini Konjic, kao i činjenici da je u 2016. godini isti grant bio planiran u visini od 1.300.000,00 KM, a u izvršenju budžeta općine Konjic za period I-IX 2016. godine naplaćeno je samo 38.000,00 KM?

Smatramo da se upravo u ovakvim nelogičnim planiranjima kriju zamke prihodovne i rashodovne strane, odnosno planiranog i izvršenog budžeta. Prihodovna i rashodovna strana budžeta nedovoljno je objašnjena i nerealno su prikazane, jer iz navedenog se ne može vidjeti po kojem kriterijumu su dodjeljivana sredstva pojedinim institucijama, klubovima i td. Posebno na koji način su utrošena, te je s toga neophodno po svim stavkama budžet realnije planirati i analizirati.

U okviru tačke 13. dnevnog reda na prijedlog Kolegija klubova stranaka pohvaljena je prepoznata inicijativa kantonalnog zastupnika BPS-a prof.dr. Adnana Velagića za otvaranjem dežurne apoteke u gradu.

INICIJATIVA: U okviru tačke 16. dnevnog reda razmatrajući izvještaje osnovnih i srednje škole u Konjicu, data je inicijativa da se u prijedlogu budžeta za 2017. godinu planiraju sredstva i za JU „Srednja škola“ za nabavku pedagoško-nastavnih i materijalnih sredstava, a u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi FBiH i Zakonu o principima lokalne samouprave.

Općinski odbor BPS- Sefer Halilović Konjic/novikonjic.ba

ocijeni
(0 glasova)