Ajdin Tinjak - SBB: Inicijativa za izmjenu Poslovnika o radu Općinskog vijeća Konjic

Vijećnik SBB-a Ajdin Tinjak na prvoj redovnoj sjednici OV Konjic podnio je inicijativu za izmjenu Poslovnika o radu OV Konjic sa sljedećim sadržajem:

" U skladu sa Statutom Općine Konjic i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, podnosim inicijativu za izmjene Poslovnika o radu Općinskog vijeća Konjic.

Član 59. (1) Poziv na sjednicu OV upućuje se najmanje sedam dana prije održavanja sjednice vijećnicima, općinskom načelniku, rukovodiocima općinskih službi i ostalim učesnicima u sjednici, skupa sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima po pojedinim tačkama dnevnog reda.


Član 59. (1) dopunjava se i glasi: Poziv na sjednicu OV upućuje se najmanje sedam dana prije održavanja sjednice vijećnicima, općinskom načelniku, rukovodiocima općinskih službi i ostalim učesnicima u sjednici, skupa sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima po pojedinim tačkama dnevnog reda.Materijali za sjednicu dostavljaju se u printanoj i elektronskoj formi.

Obrazloženje:

S obzirom da se materijali za sjednice općinskog vijeća (koji su prethodno pripremani i obrađivani na računarima) dostavljaju u printanoj formi, s ciljem efikasnije pripreme za sjednice, potrebno je izmjeniti član 59. Poslovnika o radu OV kako bi Stručna služba OV imala obavezu zajedno sa printanom formom slati materijale i u elektronskoj. Dostavljanje materijala i u elektronskoj formi značilo bi dostupnost istih 24h (na mobilnim telefonima i e-mailu) svakom vijećniku."

ocijeni
(0 glasova)