Analiza položaja i potreba mladih grada Konjica predstavlja rezultate istraživanja koje je Institut za razvoj mladih KULT proveo tokom mjeseca aprila i maja 2022. godine.

Ispitane su mlade osobe, dobi od 15 do 30 godina starosti, što predstavlja zakonsku starosnu odrednicu za mlade. Metoda slučajnog odabira ispitanika osigurava reprezentativnost uzorka. Naime, svaka mlada osoba iz Konjica je imala podjednaku šansu da bude dio uzorka. Anketiranje su vršile mlade osobe s područja grada Konjica, te su mladi i na ovaj način dali doprinos u provedbi istraživanja za izradu ove analize. Prilikom formiranja uzorka za ovo istraživanje te prikupljanja odgovora na upitnik s terena vodilo se računa o parametrima kao što su dob i spol mladih osoba te mjestu njihovog boravka (gradsko i vangradsko područje). Anketirano je 369 mladih osoba s područja grada Konjica

Ovo je prvo istraživanje koje se konkretno i isključivo odnosi na populaciju mladih u Konjicu i objavljujemo rezultate za oblast SIGURNOST.

Zadovoljstvo sigurnosnom situacijom i policijskim službenicima

Kada se govori o percepciji sigurnosne situacije u mjestu u kojem žive, mladi iz Konjica su iskazali veće zadovoljstvo sigurnosnom situacijom u odnosu na nezadovoljstvo.

Ukupno je 57,5% mladih iz Konjica koji su u većoj ili manjoj mjeri zadovoljni sigurnosnom situacijom u mjestu u kojem žive.

S druge strane, 38,7% mladih Konjica je više nezadovoljno nego zadovoljno i potpuno nezadovoljno sigurnosnom situacijom u mjestu u kojem živi.

Međutim, mladi su svjesni da postoje određena područja u samoj gradskoj zoni koja oni ne percipiraju kao sigurna. Također, mladi ističu da su policijski službenici prisutni u gradskoj zoni ili u užem području uz magistralnu cestu M-17, dok je, po njihovom mišljenju, prisustvo policije van gradske zone i uz područja uz magistralu vrlo rijetko te smatraju da su ta područja zanemarena kada je u pitanju prisustvo i/ili patroliranje službenika sigurnosti.

Više se štiti taj centar grada. Izađem subotom, po tri-četiri patrole viđam koje kruže gradom, ali stvar je taj što se čuva centar, ali ostalo ne.“

„Problem su i psi lutalice. Pun je grad i niko o njima ne vodi računa.“

„Evo u Koloniji, gdje ja živim. Pogotovo donji dio, magistrala je, gdje je autobuska stanica. Donjim dijelom, kad crkne jedna sijalica, crknu sve i stvarno se danima to ne popravlja.“

Mladi iz Konjica imaju indiferentan stav po pitanju zadovoljstva radom policijskih službi. Polovina, tačnije 52% mladih iz Konjica nije ni zadovoljno ni nezadovoljno radom policijskih službi. Potpuno nezadovoljstvo i nezadovoljstvo radom policijskih službi iskazalo je 20% mladih, dok je 24,4% mladih iskazalo zadovoljstvo i potpuno zadovoljstvo radom policijskih službi.

„Pod broj jedan je što više naš MUP Konjica viđam u pekari nego na svom radnom mjestu, da obavlja posao. Pod broj dva, pogotovo ko živi u Koloniji i mora ući u svoju zgradu, bukvalno se desila situacija da me je bilo strah ući u zgradu jer je park pun drogeraša i narkomana. To je baš nesigurno jer se ne obavlja pregled da li su parkovi sigurni za nas mlađe koji stanujemo s roditeljima. Evo desila se situacija prije dva dana. Ne znam kad smo se vraćali, bilo je kasno, momci su nam iz auta dobacivali da sjednemo s njima u auto. Ili mene i moje dvije drugarice je pratio jedan čovjek do haustora. Ali policija ništa nije poduzela po tom pitanju. Znaju da se to dešava, ali ništa se ne poduzima.“

Oblici nasilja među mladim osobama

Ukupno četiri petine mladih iz Konjica, preciznije 81%, nisu nikad bile žrtve nekog od oblika nasilja.

Među mladima koji su ipak doživjeli određeni oblik nasilja izdvaja se međuvršnjačko nasilje s 5,4% mladih koji su doživjeli ovakav oblik nasilja i nasilje na internetu, koje je doživjelo 3,3% mladih. Iako 46,6% mladih ne poznaje nikoga ko je pretrpio određeni vid nasilja, 27,9% mladih Konjica tvrdi da poznaje nekoga ko je bio žrtva međuvršnjačkog nasilja.

Zatim slijedi nasilje na internetu, gdje 18,4% mladih zna drugu osobu koja je bila žrtva ovakvog oblika nasilja. Ovo su ujedno i dva najprisutnija oblika nasilja za koje su mladi iz Konjica izvijestili da su i sami bili žrtve.

Zatim slijedi nasilje u porodici, gdje 15,4% mladih poznaje druge osobe koje su bile žrtve ovakve vrste nasilja.

Ukupno 11,4% mladih poznaje druge osobe koje su bile žrtve razbojništva.

Ukupno dvije trećine, odnosno 67% mladih tvrdi da sasvim sigurno može prepoznati psihičko nasilje.

S druge strane, 5,4% mladih iz Konjica je iskazalo da vjerovatno ne bi prepoznalo psihičko nasilje.

Međutim, nešto više od jedne petine mladih (22,2%) nije sigurno da bi prepoznalo psihičko nasilje. To je relativno visok postotak ako uzmemo u obzir faktor da se radi o obliku nasilja o kojem se često govori u javnosti.

Možete li prepoznati psihičko nasilje?

Ukupno je 62,2% mladih iz Konjica izvijestilo da im je jasno značenje termina mobing i buling. Ovaj postotak se u velikoj mjeri poklapa s onim postotkom gdje je 66,9% mladih izvijestilo da sasvim sigurno može prepoznati psihičko nasilje.

Međutim, postoji razlika prepoznavanja termina mobing i buling prema petogodištima. Ukupno je 51,7% mladih od 15 do 19 godina izvijestilo da su im jasna značenja oba termina (mobing i buling), dok je nešto veći postotak (74,4%) mladih od 20 do 24 godine koji znaju značenja oba termina.

Zanimljiv podatak je da 17,5% mladih od 15 do 19 godina zna šta je buling, ali ne zna šta je mobing, dok je 4,8% mladih od 25 do 30 godina izvijestilo da prepoznaje značenje riječi buling, ali ne i značenje riječi mobing.

Kada je riječ o percepciji nasilja prema spolovima, mladi iz Konjica smatraju da se nasilje češće vrši nad ženama. Dvije trećine, preciznije 65,9% mladih smatra da su žene češće žrtve nasilja. Svaka dvadeseta mlada osoba (4,9%) ima percepciju da se nasilje češće vrši nad muškarcima.

Ukupno jedna četvrtina mladih iz Konjica (24,7%) smatra da je nasilje jednako zastupljeno kod oba spola. Percepcija da su žene češće žrtve nasilja u odnosu na muškarce je značajno visoka i na osnovu toga bi trebalo razmotriti povećanu pažnju na teme koje se tiču sprečavanja nasilja kako nad ženama tako i nad ostalim grupama stanovništva.

Smatrate li da su žene češće žrtve nasilja od muškaraca?

Mlade žene iz Konjica u većoj mjeri smatraju da se nasilje češće vrši nad ženama. Ukupno 76,4% mladih žena iz Konjica smatra da su žene češće žrtve nasilja, dok 54% mladih muškaraca dijeli ovaj stav.

Ukupno 33,3% mladih muškaraca smatra da je nasilje jednako zastupljeno kod oba spola, dok isti takav stav dijeli 16,9% mladih žena iz Konjica.

PREPORUKA

Analiza položaja i potreba mladih predstavlja dokument koji je osnova za donošenje strategije prema mladima. Strategija prema mladima predstavlja zakonsku obavezu lokalnih zajednica i drugih nivoa vlasti u BiH na osnovu Zakona o mladima Federacije BiH iz 2010. godine. Rad na ovom dokumentu zahtijeva pristup kroz više aspekata. Zbog navedenog analiza je podijeljena na više oblasti, koje daju uvid u položaj i potrebe mladih u određenoj lokalnoj zajednici. Ova analiza pokazala je potrebu, pored ostalih, da se buduće djelovanje iz OBLASTI SIGURNOST fokusira na sljedeće:

Unutar oblasti sigurnosti mladi su naglasili problem međuvršnjačkog nasilja kao i potrebu rada na otklanjanju ovog problema. Dio mladih ne prepoznaje psihičko nasilje te je potrebno raditi na razvoju svijesti kod mladih kada su u pitanju fizičko i psihičko nasilje i njihovo prepoznavanje.

Potrebno je unaprijediti stepen povjerenja mladih osoba u policijske službenike i policijske organe, koji trebaju biti lako dostupni i u mogućnosti da adekvatno i po potrebi djeluju u slučaju potrebe.

Nastavit će se …

By rt nk